fundacja Będzie Dobrze
Wolontariat Baner Slajd OPP Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Nasze cele

 
Priorytetowo będą traktowane następujące zagadnienia:
1. Uczestnictwo w projektach lokalnych organizowanych przez Urząd Marszałkowski, Miasto Stary Sącz, Miasto Nowy Sącz, projekty młodzieżowe w ramach współpracy ze stowarzyszeniem "Moje Marzenia się Spełniają"
b) Promocja regionu przy współpracy z władzami miasta Starego Sącza i Centrum Kultury i Sztuki
- przygotowanie i druk materiałów informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych,
- konkursy o tematyce regionalnej
- zamieszczanie artykułów informacyjno – promocyjnych w prasie nt. działalności Fundacji,
- doradztwo dla potencjalnych beneficjentów w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy,
- prowadzenie i aktualizacja strony internetowej.
c) szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu w życie celów statutowych, aktywizacja wolontariuszy i młodzieży szkolnej
d) realizacja i współudział w organizacji wydarzeń o charakterze promocyjnym,
e) szkolenia lokalnych liderów, w tym szkolenia wyjazdowe,
2. Stała opieka nad podopiecznymi Fundacji w tym:
a) przygotowywanie i rozliczanie wniosków o pozwolenie na zbiórkę publiczną,
b) przygotowywanie i obsługa posiedzeń Zarządu i Rady Fundacji, podejmowanie uchwał,
c) monitoring i bieżąca sprawozdawczość,
d) monitorowanie bieżących, rozpoczętych akcji: "Akcja walentynkowa" dla Patrycji, "Złotówka dla Zdrówka", "Modnie pomagać" - dla Natalki
3. Przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na zbiórkę publiczną w zakresie kolejnych działań:
a) koncert charytatywny (lato - jesień)
b) spotkania młodzieży ze sławnymi, wybitnymi ludźmi np. przyjazd zespołu Hipotonia, znanych sportowców,
c) włączenie się w projekt "Bezpieczne wakacje" wraz z Centrum Kultury i Sztuki (lato)
d) debaty młodzieżowe na temat problemów społecznych (lato - jesień)
4. Wdrażanie międzynarodowych projektów współpracy, w tym:
a) przygotowanie i realizacja projektu "Leonardo" przy współpracy ze stowarzyszeniem "Moje Marzenia się Spełniają" (wrzesień - listopad)
5. Działania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody, promocji zdrowia w tym: 
a) przygotowanie biegów prozdrowotnych na terenie Starego Sącza (wiosna)
6. Złożenie sprawozdań z działalności Fundacji za 2012 r.
7. Bieżąca działalność administracyjna Fundacji, w tym przygotowanie i rozliczanie wniosków, sprawozdania merytoryczne i finansowe
8. Inne, w tym:
a) spotkanie wielkanocne (kwiecień)
b) monitorowanie zbiórki pieniędzy do skarbon stacjonarnych, postawionych na terenie Starego i Nowego Sącza,
c) włączenie się w działalność innych organizacji i stowarzyszeń np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
d) współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami,
e) propagowanie wolontariatu, wyjazdy integracyjno - szkoleniowe,
f) organizowanie kursów i szkoleń,
g) organizacja imprez okolicznościowych np. andrzejki dla dzieci niepełnosprawnych,
h) organizacja warsztatów i konferencji - planowana konferencja na temat zespołu Battena (wiosna-lato)
i) spotkanie noworoczno - opłatkowe,
j) spotkania z władzami miasta, rozmowy i pertraktacje,
k) współpraca z lokalnymi mediami,Celem działania Fundacji jest:

1.                  Pomoc osobom chorym na nowotwór i przewlekle chorym oraz osobom niepełnosprawnym, niekwalifikującym się do hospitalizacji, a wymagającym kontynuacji świadczeń lekarskich, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, psychologicznych, opiekuńczych i socjalnych.

2.                  Zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osób z chorobą nowotworową oraz osób niepełnosprawnych.

3.                  Poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami chorymi na chorobę nowotworową, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.

4.                  Propagowanie wiedzy o opiece paliatywnej i opiece nad obłożnie chorymi.

5.                  Aktywizacja i wsparcie dla osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem, w tym w szczególności dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych, osób w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych oraz osób starszych.

6.                  Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w szczególności działalność na rzecz ofiar przemocy w rodzinie.

7.                  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

8.                  Promocja zachowań prospołecznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

9.                  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

10.              Wspieranie edukacji oraz dzieci i młodzieży z biednych rodzin, w tym także działalność na rzecz rozwoju ich talentów.

11.              Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

12.              Propagowanie wolontariatu i tworzenie warunków dla jego rozwoju.

13.              Działalność na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

14.              Rozwój przedsiębiorczości, tworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu, w szczególności wśród osób niepełnosprawnych.

15.              Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

16.              Przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji we wszystkich aspektach życia społecznego.

17.              Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.

18.              Działalność charytatywna.

19.              Działalność na rzecz dzieci i młodzieży.

20.              Ochrona i promocja zdrowia.

21.              Propagowanie sportu, kultury fizycznej i zdrowego stylu życia.

22.              Propagowanie turystyki i krajoznawstwa.

23.              Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

 

Fundacja realizuje swój cel wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności przez:

1.                  Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, administracją publiczną, sektorem przedsiębiorstw oraz mediami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

2.                  Świadczenie usług opiekuńczych (opieka lekarska, pielęgniarska, rehabilitacyjna i psychologiczna), w tym specjalistycznych dla osób chorych na nowotwory, chorych długotrwale i niepełnosprawnych, w miejscu ich zamieszkania oraz na terenie działania Stowarzyszenia.

3.                  Organizację i udział w akcjach profilaktycznych oraz akcjach promujących cele Fundacji.

4.                  Organizowanie grupowych i indywidualnych form pomocy, terapii i edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

5.                  Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, w szczególności znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych (np. wypoczynek, warsztaty, wycieczki, świetlice socjoterapeutyczne).

6.                  Prowadzenie placówek opieki zamkniętej i otwartej, w tym domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków terapii i leczenia uzależnień, domów samotnej matki, schronisk i noclegowni, kuchni dla ubogich, ognisk wychowawczych, świetlic w tym socjoterapeutycznych, klubów młodzieżowych, żłobków, przedszkoli, ochronek i.t.p.

7.                  Realizację projektów informacyjnych, naukowych, badawczych, doradczych oraz edukacyjnych.

8.                  Działania na rzecz profilaktyki uzależnień oraz podejmowanie działań zapobiegających agresji, przemocy i innym niewłaściwym zachowaniom występującym wśród młodzieży.

9.                  Tworzenie bądź wspieranie miejsc zatrudnienia i aktywizacji zawodowej dla osób pozostających bez pracy lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

10.              Organizowanie stałej i doraźnej pomocy sierotom, osobom starszym, chorym, niedostosowanym społecznie i wszystkim innym potrzebującym.

11.              Organizację konferencji, sympozjów, seminariów, warsztatów, szkoleń i konsultacji.

12.              Organizowanie imprez masowych, koncertów, występów artystycznych i.t.p.

13.              Promowanie i wspieranie młodych talentów poprzez organizowanie warsztatów i spotkań tematycznych ze sławnymi ludźmi z regionu i całej Polski.

14.              Organizowanie kampanii społecznych, produkcja spotów oraz audycji radiowych i telewizyjnych.

15.              Prowadzenie działalności wydawniczej, reklamowej i promocyjnej.

16.              Opracowywanie ekspertyz, opinii i wystąpień.

17.              Wsparcie finansowe osób i instytucji oraz regranting.

18.              Udzielanie stypendiów naukowych i socjalnych uzdolnionym dzieciom i młodzieży.

19.              Organizację krajowych i zagranicznych wyjazdów studyjnych i staży.

 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

Współpracują z nami: