fundacja Będzie Dobrze
Wolontariat Baner Slajd OPP Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Ochrona danych osobowych

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych
w Fundacji „Będzie dobrze”

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L.2016 poz. 119 str. 1 ze zm.) – w dalszej części jako: „RODO”, informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Fundacja „Będzie Dobrze” z siedzibą w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 23, 33-340 Stary Sącz, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
  i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000429493, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7343516729, REGON: 122659150, reprezentowana przez Zarząd Fundacji „Będzie Dobrze” (w dalszej części jako: „Fundacja” lub „Administrator”).

 

 1. We wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Fundację, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych osobowych wyznaczonym przez Fundację. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu: 514785462 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: bedziedobrze2012@wp.pl , bądź pisemnie (pocztą tradycyjną) na adres Fundacji „Będzie Dobrze”: ul. Stefana Batorego 23, 33-340 Stary Sącz.

 

 1. Zakres Pani/Pana danych przetwarzanych przez Fundację jest zależny od celów, dla których Pani/Pana dane są przetwarzane, w tym m.in. jest związany z formą wsparcia udzielaną Pani/Panu przez Fundację, formą współpracy nawiązanej pomiędzy Panią/Panem a Fundacją, czy też Pani/Pana udziałem
  w przedsięwzięciach organizowanych/współorganizowanych przez Fundację.

 

 1. Fundacja przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań i celów statutowych, zadań zleconych przez inne podmioty, w tym podmioty sektora publicznego, jak też w celach określonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym między innymi, lecz nie wyłącznie: objęcia określoną formą wsparcia podopiecznych Fundacji, realizacji projektów dofinansowanych ze środków krajowych oraz funduszy zagranicznych (w tym funduszy UE), realizacji procedur kwalifikowania do udziału w tychże projektach, formach pomocy/wsparcia realizowanych przez Fundację, rozliczania projektów, organizacji przez Fundację przedsięwzięć zgodnych z jej celami statutowymi (w tym m.in. zbiórek publicznych, aukcji charytatywnych, świadczenia usług opiekuńczych, innych form pomocy, terapii i edukacji), realizacja obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych. Główne cele, dla których możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe to:

 

Cel, dla którego dane są przetwarzane:

Podstawa prawna przetwarzania:

ustalenie tożsamości osoby planowanej do objęcia wsparciem/formą pomocy/świadczeniem innych usług przez Fundację oraz objęcie tej osoby wsparciem/formą pomocy/świadczeniem na jej rzecz innych usług przez Fundację.

art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c oraz lit.d RODO

wykonanie umowy zawartej z Fundacją, której stroną jest osoba, której dane dotyczą i/lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

realizacja obowiązków archiwalnych, nałożonych na Fundację przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na prawnie uzasadniony interes Fundacji.

art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. f RODO

ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami związanych i/lub wynikających z prowadzonej przez Fundację działalności, w tym z zawartych przez Fundację umów. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację lub przez stronę trzecią. 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

prowadzenie dokumentacji księgowej oraz podatkowej, w tym m.in.:

a)    ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym m.in. przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

b)    realizacja obowiązków podatkowych ciążących na Fundacji na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

informacji, promocji i reklamy działalności statutowej prowadzonej przez Fundację, jak również w innych wyraźnie wskazanych w treści zgody celach,
w zakresie dotyczącym wykorzystania
i rozpowszechniania danych osobowych w tym m.in. lecz nie wyłącznie: imienia, nazwiska, jak i wizerunku - w zależności od faktu i zakresu udzielonej/nieudzielonej odrębnej zgody na przetwarzanie danych – do czasu cofnięcia takiej zgody przez osobę, która jej udzieliła.

 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO
oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO

 

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa i stosownie do obowiązujących przepisów prawa (w tym m.in. organy podatkowe, organy Krajowej Administracji Skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw – policja, prokuratura). Ponadto,
  z uwagi na konieczność zapewnienia Fundacji odpowiedniej organizacji, w tym m.in. w zakresie infrastruktury informatycznej, księgowej oraz podatkowej, jak również dotyczącej statutowej działalności Fundacji, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane m.in. następującym kategoriom odbiorców:

1)      podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji, w tym: dostawcom usług informatycznych, księgowych, podmiotom zaopatrującym Fundację w rozwiązania techniczne i organizacyjne, które to umożliwiają Fundacji działalność i realizację jej statutowych celów (m.in. biura rachunkowe, obsługa informatyczna);

2)      podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługi prawne, doradcze oraz wspierającym Fundację w dochodzeniu należnych jej roszczeń (kancelarie prawne, kancelarie doradztwa podatkowego, firmy specjalizujące się w windykacji należności);

3)      wykonawcom zamówień na dostawy i usługi realizowanych na rzecz Fundacji w ramach realizowanych przez nią projektów, w których Pani/Pan jest uczestnikiem/podopiecznym/beneficjentem.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego – tj. Państwa Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Liechtenstein) ani do organizacji międzynarodowych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Fundację jedynie w okresie niezbędnym do wypełnienia celu, dla którego zostały zebrane, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od Fundacji ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą różnić się w zależności od celu przetwarzania. Poniżej wskazujemy niektóre okresy przechowywania Pani/Pana danych:

1)      dane przetwarzane na potrzeby realizacji obowiązków księgowych i podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;

2)     dane przetwarzane na potrzeby realizacji umów, których Fundacja jest stroną są przetwarzane przez okres ich wykonywania (tj. do czasu wypełnienia przez strony obowiązków umownych, w tym rozliczenia) oraz do upływu okresów przedawnienia roszczeń z nich wynikających, określonych przepisami prawa. W przypadku toczącego się postępowania sądowego – dane będą przetwarzane przez okres trwania postępowania, do czasu jego prawomocnego zakończenia.

3)     w odniesieniu do danych przetwarzanych w jednym lub większej liczbie określonych celów za Pani/Pana zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane te będą przetwarzane przez Fundację do czasu cofnięcia przez Panią/Pana uprzednio wyrażonej zgody lub ustalenia przez Fundację, iż dane się zdezaktualizowały.

 

- po upływie okresów przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe zostaną przez Fundację usunięte lub poddane anonimizacji.

 

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować niemożnością nawiązania współpracy lub skorzystania z form pomocy/wsparcia oferowanych przez Fundację. W odniesieniu do przetwarzania danych na potrzeby nawiązania współpracy pomiędzy Panią/Panem a Fundacją (w tym w drodze zawieranych z Fundacją umów) przepisy prawa podatkowego i rachunkowego nakładają na Fundację obowiązek przetwarzania Pani/Pana danych – niepodanie danych w takim przypadku będzie skutkowało niemożnością nawiązania współpracy (zawarcia umowy), w tym także wystawienia dowodu księgowego (faktury, imiennego rachunku).

 

 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania przez Fundację Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Fundacja dokonała na podstawie tejże zgody, przed jej cofnięciem. W celu wycofania uprzednio wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie określonych danych w określonych w niej celach prosimy o przekazanie takiego żądania Inspektorowi Ochrony Danych w jednej z form wskazanych w punkcie 2. niniejszej klauzuli informacyjnej.

 

 1. W związku z przetwarzaniem przez Fundację Pani/Pana danych osobowych, w graniach określonych przez RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

1)     dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych (art. 15 RODO);

2)     żądania sprostowania i/lub uzupełnienia (aktualizacji) Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO);

3)     żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (art. 17 RODO), w sytuacji gdy:

a)      Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b)      cofnęła/-ął Pani/Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie Pani/Pana danych przez Fundację (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), i brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych przez Fundację;

c)       wniosła/-ósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania Pani/Pana danych i nie występują nadrzędnie prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych lub wniosła/-ósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania Pani/Pana danych;

d)      Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane przez Fundację niezgodnie z prawem;

e)      Pani/Pana dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie polskim, któremu podlega Fundacja;

f)        dane osobowe Pani/Pana dziecka zostały zebrane w związku z oferowaniem przez Fundację dziecku usług społeczeństwa informacyjnego* (przesłanka dotyczy żądania usunięcia danych osobowych dziecka).

4)     żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 18 RODO);

5)     żądania przeniesienia Pani/Pana danych osobowych (art. 20 RODO);

6)     wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W takim wypadku Fundacji nie wolno przetwarzać Pani/Pana danych osobowych, chyba że Fundacja wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 RODO).

 

 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Fundację Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w Państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Informujemy, iż w Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 1. W oparciu o podane przez Panią/Pana dane osobowe Fundacja nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania**, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony Pani/Pana praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.

 

 

 

 

Usługa społeczeństwa informacyjnego oznacza każdą usługę normalnie świadczoną za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie odbiorcy usług (definicja z art. 1 ust. 1 lit. b Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. U. UE. L. 2015 poz. 241 str. 1).

 

**Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się (definicja z art. 4 pkt 4 RODO).

 

 

 

Współpracują z nami: