fundacja Będzie Dobrze
Wolontariat Baner Slajd OPP Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Instrukcja dla podopiecznego. REGULAMIN

Instrukcja dla podopiecznych „Fundacji „Będzie Dobrze”

1.    Podopieczny Fundacji to osoba, która została wpisana w grono podopiecznych, widnieje na stronie internetowej, Fundacja posiada jego pełną dokumentację, zostało podpisane z ta osoba odpowiednie porozumienie.
2.    Podopiecznemu organizowane są cykliczne zbiórki pieniężne na określony cel, a także zbierane jest 1% podatku na określony cel.
(Czytaj – zakładka - Sposoby refundacji kosztów leczenia i przeznaczenie 1 % podatku)
3.    Jeśli podopieczny nie jest w stanie określić na co spożytkuje 1%podatku, pieniądze mogą zostać zatrzymane przez Fundację do czasu określenia na co zostaną spożytkowane. Zarząd może podjąć uchwałę o innym spożytkowaniu tych środków, jeśli uzna, że podopieczny nie ma określonych potrzeb na ich spożytkowanie.
4.    Podopiecznemu przysługuje także pomoc rzeczowa w zależności od rodzaju potrzeb.
5.    Podopiecznym Fundacji może zostać wyłącznie osoba zamieszkująca powiat nowosądecki, zameldowana na stałe na jego terenie.
6.    Podopiecznym może zostać osoba nie należąca do innej organizacji charytatywnej.
7.    Podopiecznym może zostać osoba, która wnioskowała pisemnie o status podopiecznego (zakładka –wniosek), jej wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Zarząd, a także przesłała lub przedstawiła wszelkie potrzebne dokumenty.
8.    Fundacja zastrzega sobie prawo osobistego weryfikowania stanu faktycznego tj. odwiedzanie w miejscu zamieszkania, przeprowadzenie wywiadu w celu podpisania potrzebnych dokumentów.
9.    Wnioskujący spoza terenu powiatu nowosądeckiego mogą zostać podopiecznymi Fundacji z przyczyn wyjątkowych, po zatwierdzeniu przez Zarząd.
10.    Wnioskujący spoza terenu powiatu nowosądeckiego mogą wnioskować o pomoc inną niż materialną, może ona zostać przyznana po rozpoznaniu sytuacji wnioskującego i akceptacji przez Zarząd.
11.     Fundacja nie prowadzi osobnych subkont dla podopiecznych, zebrane środki są gromadzone na koncie organizacji i odpowiednio rozliczane.
12.    Fundacja przeznacza 20 % środków z każdej zbiórki na cele statutowe Fundacji.


Regulamin refinansowania kosztów związanych z leczeniem i wydatkowania 1% podatku dochodowego 

 

§ 1

Niniejszy Regulamin określa:

a) ogólne zasady refinansowania kosztów związanych z leczeniem,

b) zakres refinansowanych kosztów,

c) kryteria podmiotowe (komu może być przyznana pomoc),

d) kryteria dochodowe (wysokość udzielanej pomocy w zależności od wysokości dochodu na członka rodziny),

e) konsekwencje podatkowe dla Beneficjenta.

 

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin refinansowania kosztów związanych z leczeniem;

b) Beneficjencie – rozumie się przez niego osobę, która występuje do Fundacji z wnioskiem o zrefinansowanie kosztów związanych z leczeniem, spełniającą kryteria podmiotowe wymienione w pkt 11;

c) Dowodzie poniesionych kosztów – rozumie się przez to paragon fiskalny z opisem usługi lub wyszczególnieniem nazwy towaru, bilet lub fakturę VAT;

d) Fundacji – rozumie się Fundację „Będzie dobrze”, z siedzibą w Starym Sączu, ul. Batorego 23, 33-300 Stary Sącz, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000429493

 

§ 3

Fundacja refinansuje następujące koszty:

a)      Badań diagnostycznych,

b)      Produktów leczniczych,

c)       Środków pielęgnacyjnych,

d)      Odżywek  wspomagających,

e)      Zakupu witamin,

f)       Pampersów, podkładów,

g)      Łóżek i materacy dla chorych,

h)      Szczepionek,

i)        Niezbędnych składników diety,

j)        Pobytu opiekunów nieletniego Beneficjenta w hotelu,

k)      Zabiegów medycznych,

l)        Zabiegów rehabilitacyjnych,

m)    Konsultacji medycznych,

n)      Naprawy sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,

 • o)      Przejazdu do placówek medycznych,

p)      Pobytu w placówkach medycznych,

q)      Specjalnej opieki pooperacyjnej i rekonwalescencji.

 

§ 4

 

Ogólne zasady refinansowania kosztów, o których mowa w § 3:

 

 1. Fundacja, w ramach świadczonej pomocy społecznej, na wniosek Beneficjenta, refinansuje koszty o których mowa w § 3 Regulaminu, m.in. poprzez organizowanie na jego rzecz zbiórek publicznych, pozyskiwanie środków w ramach tzw. 1% podatku organizowanie innych akcji pomocowych.
 2. Refinansowanie kosztów odbywa się po przedstawieniu przez Beneficjenta oryginałów dowodów poniesionych kosztów.
 3. Do wniosku o udzielenie pomocy przez Fundację, który znajduje się na stronie internetowej Fundacji (zakładka  Fundacja/Wniosek) należy dołączyć:

a)      dowody poniesionych kosztów,

b)      oświadczenie o wysokości średniego miesięcznego dochodu Beneficjenta z ostatnich 6 miesięcy,

c)       dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności,

d)      dokumentację medyczną świadczącą o stanie zdrowia.

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia dodatkowych dokumentów jeśli przedstawiona dokumentacja byłyby niewystarczająca.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo odmowy refinansowania kosztów w uzasadnionych przypadkach (zakładka na stronie internetowej Fundacji – Fundacja/Instrukcja dla Podopiecznego).
 3. Refinansowanie następuje po rozpatrzeniu i akceptacji przez Zarząd Fundacji pisemnego wniosku o udzielenie pomocy przez Fundację.
 4. Beneficjent może wnioskować o pomoc tylko jednorazowo, dotyczy to także pomocy rzeczowej, za wyjątkiem osób posiadających status Podopiecznego Fundacji.
 5. Dla Podopiecznych Fundacji organizowana jest pomoc cykliczna oparta na wcześniejszym porozumieniu.
 6. W przypadku zebrania wyższej kwoty z 1% podatku niż wynikająca z potrzeb danego Beneficjenta lub Podopiecznego Fundacji, pozostałą kwotę przeznacza się na prowadzenie działalności pożytku publicznego przez Fundację.
 7. Wniosek o refundacje kosztów przejazdu lub pobytu w placówkach medycznych rozpatruje się na podstawie zaświadczenia, wypisu itp. Podstawą refundacji kosztów podróży są bilety.
 8. Warunkiem uzyskania refundacji kosztów przejazdu własnym samochodem jest wypełnienie wniosku (zakładka na stronie internetowej Fundacji  WNIOSEK-SAMOCHÓD). Refundacja wynosi 0,35zł/km.

§ 5

Kryteria podmiotowe:

 1. Beneficjentem może być osoba fizyczna, chora przewlekle lub wymagająca specjalnej opieki.
 2. W imieniu Beneficjenta nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych występuje opiekun prawny.
  1. Warunkiem refinansowania kosztów, o których mowa w § 3 Regulaminu jest sytuacja materialna Beneficjenta.
  2. Maksymalny dochód na osobę w rodzinie z ostatnich 6 miesięcy nie może przekroczyć kwoty 700 zł netto.
  3. W szczególnych przypadkach Zarząd może podjąć uchwałę o refinansowaniu kosztów mimo przekroczenia maksymalnego dochodu na osobę w rodzinie.
  4. W przypadku refinansowania kosztów z kwoty zebranej z 1% podatku kryteria są jednakowe dla wszystkich Beneficjentów.

§ 6

Konsekwencje podatkowe dla Beneficjenta

Uzyskanie refinansowania kosztów może na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 o podatku od spadku i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr.142, poz.1514), może wiązać się z opodatkowaniem ze strony Beneficjenta. Refinansowanie może ulec opodatkowaniu gdy jego łączna kwota z ostatnich 5 lat przekroczy kwotę 4902 zł.

§ 7

Inne postanowienia

 1. Fundacja może odmówić refinansowania kosztów, o których mowa w § 3 Regulaminu  z powodu braku środków finansowych.
 2. Fundacja pokrywa należności wynikające z faktury do kwoty wcześniej uzgodnionej z Beneficjentem.
 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie może stanowić podstawy roszczenia wobec Fundacji
 4. Regulamin obowiązuje od 28.06.2017 roku
 5. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe przeznaczenie produktów, które refinansuje.

 

 

Współpracują z nami: