fundacja Będzie Dobrze
Wolontariat Baner Slajd OPP Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

TURNIEJ WOŹNIAK CUP/INNE

235181711_427346841864229_2271014556725505448_n

Organizatorem Turnieju jest Fundacja Będzie Dobrze. UCZESTNICTWO •

Termin i miejsce : 28.08.2021 r. Stadion LKS Skalnik Bogdański Kamionka Wielka, Kamionka Mała 73, 33-334 Kamionka Wielka •

Turniej rozpoczyna się o godz. 09.00 •

Podstawą uczestnictwa w turnieju jest imienna lista zgłoszeniowa. •

Zgłoszenia uczestnictwa będą przyjmowane mailowo na adres: jawa9@interia.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 600 964 330.

• Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry w turnieju. • Drużyna musi posiadać kapitana, który będzie reprezentował drużynę oraz wyjaśniał wszelkie sprawy sporne. • Wpisowe za turniej wynosi 350 zł od drużyny płatne w dniu turnieju.

DRUŻYNY • Kategoria wiekowa: rocznik 2013 i młodsi. • Drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodników. • Na boisku grają 6 – osobowe drużyny (5 w polu + bramkarz) ilość zmian nieograniczona. • Bramki o wymiarach 5m x 2m • Boisko o wymiarach 30 x 46 m • Organizator zapewnia kolorowe znaczniki dla jednej z drużyn grających, w celu łatwiejszego rozróżnienia zarówno dla kibiców jak i sędziów. • Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju lub walkower. Karę orzeka organizator.

SYSTEM ROZGRYWEK • W turnieju bierze udział 12 zespołów: • Drużyny rywalizują systemem każdy z każdym. • Mecze odbywać się będą równocześnie na trzech boiskach. • Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegraną 0 pkt. O kolejności miejsc decyduje: • Większa ilość zdobytych punktów, • Wynik bezpośredniego spotkania, • Lepsza różnica bramek między zainteresowanymi, • Lepsza różnica bramek z całego turnieju, • Przy dalszym braku rozstrzygnięcia: rzuty karne między zainteresowanymi drużynami.

PRZEPISY GRY • czas gry : 1 x 13 minut ( bez zmiany stron ) • Przerwa między meczami trwa 2 minuty • bramkarz po aucie bramkowym wybija piłkę dowolnie: ręką lub nogą do połowy boiska • auty wykonywane są poprzez wprowadzenie piłki do gry nogą • rzut karny egzekwowany jest z odległości 7 metrów • przy rzucie wolnym mur musi być oddalony o 5 metrów • turniej zostanie rozegrany piłką nr 4 • nie obowiązuje przepis o spalonym Obowiązują aktualne przepisy PZPN z wyjątkami: • Zawodników nie obowiązuje limit zmian w danym meczu. • Za zachowanie niegodne sportowca (przekleństwa, bójki, aroganckie zachowanie itp… ) sędzia zawodów ma prawo usunąć zawodnika z boiska.

NAGRODY • Każdy zawodnik otrzyma medal. • Puchary za 3 pierwsze miejsca • Z każdej druzyny zostanie wybrany najlepszy zawodnik. • Na podstawie klasyfikacji strzeleckiej ogłoszony zostanie: „ Król Strzelców” turnieju. • Statuetka dla najlepszego bramkarza turnieju

WYŻYWIENIE - organizator zapewnia zawodnikom wodę mineralną oraz gorący posiłek w postaci pizzy, grillowanej kiełbaski, słodyczy i przekąsek dla dzieci i trenerów. - podczas turnieju będzie można dodatkowo zakupić kawę, herbatę, watę cukrową, lody

POSTANOWIENIA KOŃCOWE • Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju lub walkower. Karę orzeka organizator. • Organizator zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w czasie gry. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikających z tego powodu wypadków, oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry. • Każda drużyna jest odpowiedzialna za ubezpieczenie swojego zawodnika od następstw NW (nieszczęśliwych wypadków) i OC (odpowiedzialności cywilnej). Każdy zawodnik powinien ubezpieczyć się indywidualnie. Zawodnik bez ubezpieczenia zostanie dopuszczony do gry, ale wówczas organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione lub wyrządzone przez zawodnika. • Do stolika organizatora przed rozpoczęciem turnieju należy złożyć kartę drużynową oraz oświadczenie COVID. •

Podczas gry zabrania się noszenia zegarków, okularów, łańcuszków. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na osoby uczestniczące w zdarzeniu. • Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość. • Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed lub w przerwie meczu, ma obowiązek sprawdzenia tożsamości osób znajdujących się w protokole zawodów. Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski i protesty drużyn nie będą weryfikowane. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zapisie, organizator ma prawo nałożenia kary w postaci wykluczenie zawodnika/zawodników z meczu lub ukarania zespołu walkowerem. • O wszelkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów oraz organizator • Regulamin i system rozgrywek rozpisany został dla 12 drużyn • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek w razie zmiany ilości drużyn • Organizator zastrzega, że w sytuacji ekstremalnej MA PRAWO do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie za zmianą regulaminu (za „sytuacje ekstremalną” uważa się sytuację sporną, której regulamin nie uwzględnił). • Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator turnieju.

..................................................................................................................... nazwa zespołu Lp. Numer zawodnika Imię i nazwisko zawodnika Data urodzenia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Imię i nazwisko Trenera / Opiekuna: Imię i nazwisko Kierownika Drużyny: Potwierdzam, że wyżej wymienieni zawodnicy nie mają przeciwwskazań do gry w piłkę nożną. …………………………………. Imię i nazwisko trenera

 

TURNIEJ HAPPY BALL

Regulamin

 

    Turniej dla dzieci 

Happy Ball - Gol Zabełcze Nowy Sącz & FBD

                                                                    REGULAMIN

 

                                                               § ORGANIZATOR

 

1. Organizatorem zawodów dalej zwanych Turniejem Happy ball jest Gol Zabełcze Nowy Sącz& FBD

 

2. Turniej rozgrywany jest w oparciu o przepisy gry w piłkę nożną i unifikacje rozgrywek dzieci i młodzieży PZPN oraz postanowienia niniejszego Regulaminu

 

                                                                  § CELE ROZGRYWEK

1. Celem turnieju jest promocja piłki nożnej, zachęcanie do regularnej aktywności fizycznej, doskonalenie piłkarskich umiejętności  oraz rozwijanie sportowych pasji dzieci w wieku przedszkolnym  i szkolnym.

2. Turnieje mają charakter festynu piłkarskiego, uczestnicy rozgrywają spotkania bez presji wyniku, a ich celem jest oswajanie najmłodszych z piłką.

 

                                                      § TERMINY I MIEJSCE ROZGRYWEK

 

1. Turnieje obywają się w następujących terminach

 

Termin

Kategoria wiekowa

Przewidywana ilość drużyn

 

 

15.01.2022

 

2015 i młodsi

 

10

 

 

 

29.01.2022

 

2012 i młodsi

 

8

 

 

 

05.03.2022

 

2013 i młodsi

 

8

 

 

 

        19.03.2022

 

2016 i młodsi

 

8 -10

 

 

 

 

2. Miejscem rozgrywek jest hala sportowa MOSiR Nowy Sącz ulica Nadbrzeżna 34

3. Turnieje odbywają się w godzinach   

    Rocznik 2015, 2016 -  8.00 – 14.00

    Rocznik 2012, 2013 -  8.00 – 14.00     

         

4.  Biuro zawodów będzie otwarte od godziny – 7.3

                                                              § UCZESTNICY

 

1. Prawo do udziału w Turnieju posiadają drużyny klubowe oraz Akademie Piłkarskie

2. Zawodnik ma prawo reprezentować tylko drużynę, do której został zgłoszony podczas zapisów.

3. Turnieje organizowane są dla dzieci w podanych powyżej kategoriach wiekowych

 

                                                                § DRUŻYNY

1.  Skład każdej drużyny jest dowolny ilościowo                                                                                                               ( sugerowane –  8 – 10  zawodników  w kategorii U-7 ( 2015 i  młodsi)

( sugerowane -  10 -12  zawodników w  kategorii U- 9 oraz U-10 ( 2012 i młodsi,2013  i młodsi)

Trener każdej drużyny wyznacza osobę pełniącą funkcję jego asystenta oraz kierownika.

2. Trener i asystent są jedynymi osobami upoważnionymi do zgłaszania Koordynatorowi Turnieju spornych kwestii regulaminowych.

3. Drużyny biorące udział w Turnieju są zobowiązane do doręczenia Organizatorowi rozgrywek listę drużyny (wg załącznika  nr 1) przed rozpoczęciem pierwszego meczu.

4. Wpisanie do składu drużyny zawodnika występującego w barwach więcej niż jednego klubu będzie traktowane jako niesportowe  zachowanie (skutek - wykluczenie z zawodów, brak zwrotu wpisowego)

5. Całkowita odpowiedzialność za skład drużyny, ważność badań spoczywa na Trenerze.

 

                                                                          § ZAPISY

 

1. Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane będą maksymalnie na dwa tygodnie przed terminem każdego wydarzenia - telefonicznie  - 696078400 , e- mail - tom7sz@op.pl

2. W przypadku wyczerpania miejsc w Turnieju organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia zapisów.

3. Warunkiem zgłoszenia drużyny do Turnieju jest dostarczenie wypełnionej karty drużynowej (załącznik nr 1) oraz opłacenie wpisowego przez zgłaszającego drużynę – gotówką na miejscu

4. Organizator decyduje o uczestnictwie w zawodach.

5. Organizator wystawia fakturę  na prośbę wpłacającego ( informacja w momencie zgłaszania drużyny)

6. W przypadku wycofania zgłoszenia / rezygnacji z uczestnictwa na 7 dni przed turniejem Klub zobowiązany jest do znalezienia zastępstwa oraz przekazania informacji o zmianie uczestników do Organizatora.

7. W przypadku naruszenia punktu 6 § ZAPISY i nie wywiązania się z jego zapisów, Klub rezygnujący / wycofujący się z Turnieju pokrywa w całości opłatę wpisową.

 

 

 

                                                                      § WPISOWE

 

1. Wysokość wpisowego  300 zł od drużyny.

2. Wpłaty należy dokonywać gotówką w dniu Turnieju w biurze Zawodów.

 

 

§ SYSTEM ROZGRYWEK

 

1. Szczegółowy harmonogram rozgrywek zostanie podany po ostatecznym ustaleniu ilości drużyn.

2. Harmonogram gier zostanie przesłany do Trenerów na minimum 14 dni przed planowanym turniejem.

 

Turnieje rozgrywane są  systemem

 - każdy z każdym ( DOTYCZY kategorii U 6, U -7 )

- dwie grupy po 4 zespoły (DOTYCZY kategorii U- 9, U- 10 )

- każdy z każdym w grupie , następnie wg prowadzonej przez Organizatora klasyfikacji

 1A – 2B, 1B – 2A, 3A- 4B, 3B – 4A

 oraz 4 mecze finałowe

 

3. Organizator nie upublicznia wyników oraz końcowej tabeli zawodów.

4. O miejscach w końcowej tabeli turnieju prowadzonej jedynie dla informacji Organizatora i Trenerów zadecydują w kolejności: ilość zdobytych punktów, wyniki bezpośrednich spotkań, różnica bramek, większa ilość zdobytych bramek, mniejsza ilość straconych bramek, rzuty karne pomocnicze  ( 3 ). W przypadku identycznego bilansu więcej niż dwóch drużyn, obowiązuje dodatkowo tzw. „mała tabela” z rezultatami meczów tylko pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

 

§ PRZEPISY GRY

 

                                                                   Roczniki 2012 i 2013

 

1. Wymiary boiska:  hala MOSiR ul. Nadbrzeżna – ok 45 m długości, 20 m szerokości.

2. Liczba zawodników: 4 + 1 / zmiany powrotne systemem „hokejowym”.

3. Wymiary bramek: 3x2m.

4. Piłka rozmiar 4.

5. Czas gry 12  min bez przerwy.

6. Wznowienie gry z autu – wykonujemy poprzez podanie z linii do wysokości kolan lub wprowadzenie piłki do gry. Bramkę można zdobyć bezpośrednio po wprowadzeniu z autu dopiero po drugim kontakcie.

7. Rzuty wolne - bramkę można zdobyć z połowy przeciwnika, odległość muru 5 m. Zakaz gry wślizgiem.

8. Rzuty rożne – nogą dowolnie przez uderzenie piłki. Przeciwnik w odległości 3 m.

9.  Dozwolone jest wznawianie gry od bramki przez wyrzut „z ręki” przez bramkarza, ale piłka musi zostać dotknięta przez innego zawodnika jeszcze na połowie drużyny wznawiającej grę – jeżeli tak się nie stanie, sędzia podyktuje rzut wolny pośredni dla przeciwników z linii środkowej (chyba że jest szansa na zastosowanie korzyści).

10. Piłka będąca w grze, może być wyrzucona (wykopana) przez bramkarza również bezpośrednio na połowę przeciwnika.

11. W przypadku zagrania przez zawodnika ręką przyznaje się rzut wolny z miejsca uderzenia piłki.

12. Przepis o spalonym nie obowiązuje.

13. Kary indywidualne: 2 minuty ( pierwsza kara) , 4 minuty ( druga kara ) w przypadku tego samego zawodnika

14. W przypadku wybitnie niesportowego zachowania zawodnik może być pozbawiony dalszej gry w Turnieju

                                             Rocznik 2015 i młodsi

 

1. Wymiary boiska: 25 metrów długości, 20 m szerokości.

2. Liczba zawodników: 4  bez bramkarza , zmiany powrotne systemem „hokejowym”.

3. Wymiary bramek: 3 x1,55m.

4. Piłka rozmiar 4.

5. Czas gry 12  min bez przerwy.

6. Wznowienie gry z autu – wykonujemy poprzez wprowadzenie piłki do gry. Można zdobyć bramkę bezpośrednio po wprowadzeniu ( DRUGI KONTAKT)

7. Rzuty wolne -odległość muru 4 m. Zakaz gry wślizgiem

8. Rzuty rożne – nogą dowolnie przez uderzenie piłki. Przeciwnik oddalony o 2 m.

9. W przypadku zagrania przez zawodnika ręką przyznaje się rzut wolny z miejsca uderzenia piłki.

10. Przepis o spalonym nie obowiązuje.

11.W przypadku wybitnie niesportowego zachowania zawodnik może być pozbawiony dalszej gry w Turnieju.

 

                                                         § SPRAWY ORGANIZACYJNE

 

 1. W czasie zawodów obowiązują zasady Fair Play, Respect.

2. Podczas Turnieju w miejscu rozgrywek obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów, zakaz ten dotyczy również papierosów elektronicznych.

3. Osoby nietrzeźwe nie mogą przebywać na terenie obiektu podczas trwania zawodów.

4. Wszelkie próby zakłócenia porządku rozgrywek spotkań turniejowych oraz przerw pomiędzy nimi dokonywane przez: zawodników, trenerów, bądź rodziców, będą przez Organizatora karane m.in. upomnieniami, walkowerami czy wykluczeniem uczestników z Turnieju bez zwrotu kosztów wpisowego – obowiązuje zbiorowa odpowiedzialność drużyny.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie.

6. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku odniesienia kontuzji przez zawodników

7. Udział w turnieju jest równoznaczny z przekazaniem jego Organizatorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestników do celów informacyjnych oraz działań promocyjnych.

8. Procedury związane z epidemią COVID – 19 zostały opisane w załączniku do Regulaminu i są jego integralną częścią. ( załącznik  2)

                                                                        § NAGRODY

 

1. Wszystkie drużyny otrzymują puchary, natomiast zawodnicy otrzymują pamiątkowe medale.

2. Specjalną nagrodą zostaje wyróżniony najlepszy zawodnik w każdej drużynie ( wybór trenera)

3. Specjalną nagrodą zostaje wyróżniony najlepszy bramkarz Turnieju ( wybór trenerów) – dotyczy  roczników 2012,2013

4. Specjalną nagrodą zostaje wyróżniony najlepszy zawodnik Turnieju ( wybór trenerów)

5. Specjalną nagrodą zostaje wyróżniony najlepszy strzelec – dotyczy roczników 2012,2013

6. Organizator ma prawo wyróżnić zawodnika, trenera, opiekuna za wybitnie pozytywną postawę fair-play zgodną z duchem sportu  

7. W kategoriach 2015,2016 Organizator może ustanowić dodatkowe kategorie w

 

 

                          § ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

 

1. Turniej Happy Ball by Gol Zabełcze & FBD przeprowadzony będzie na hali sportowej MOSiR Nowy Sącz

2. Zawody zabezpieczone będą przez obsługę medyczną.

3. Mecze sędziowane przez j sędziów ZPN Nowy Sącz.

4. Dla drużyn Organizator zapewnia wodę mineralną oraz owoce i drożdżówki.

5. Organizator zapewnia relacje zdjęciową z wydarzenia.

6. Do dyspozycji drużyn będą szatnie.

 

                                                          § POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wszelkie zastrzeżenia i protesty dotyczące nieprawidłowości w przebiegu Turnieju należy zgłaszać Organizatorowi niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia.

2. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi – Gol Zabełcze & FBD

3. Organizator nie ubezpiecza uczestników Turnieju.

4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.

5. Zapytania prosimy kierować do Koordynatora Turnieju -  tom7sz@op.pl,  696078400

7. Wszystkich uczestników Turnieju Happy Ball by Gol Zabełcze & FBD obowiązuje Regulamin Hali Sportowej MOSiR Nowy Sącz ul Nadbrzeżna 34

 

 

267214944_2786252138341412_6569758340831520951_n

Współpracują z nami: