fundacja Będzie Dobrze
Wolontariat Baner Slajd OPP Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3
wolontariat-pl

Regulamin wolontariatu (część prawna)

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Wolontariat jest dobrowolną i nieprzymuszoną inicjatywą Fundacji „Będzie Dobrze” skierowaną dla:

 

-Dzieci w wieku od 13 lat

-Młodzieży licealnej

-Studentów

-Dorosłych

 

§2

Wolontariat podobnie jak Fundacja jest organizacją niezależną politycznie i politycznie bezinteresowną.

 

§3

Pracą wolontariuszy kieruje oraz nadzoruje koordynator ds. wolontariatu fundacji

 

§4

Teren działalności wolontariatu jest tożsamy z terenem działalności Fundacji

i obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§5

Niniejszy regulamin podlega Statutowi Fundacji i regulaminom nadrzędnym wydawanym przez Zarząd oraz Radę  Fundacji.

 

§6

Wolontariusz pracuje ochotniczo oraz bez wynagrodzenia pieniężnego chyba, że

umowa między nim a osobą odpowiedzialną za jego pracę stanowi inaczej.

 

§7

Podstawą pracy wolontariusza w Fundacji jest umowa współpracy zwana dalej    

      ,,Porozumieniem o wykonywaniu świadczeń woluntarystycznych”

 

  

Rozdział II

POSTANOWIENIA

SZCZEGÓŁOWE

Część A

,,Zasady naboru”

 

 

 

§8

Wolontariuszem może zostać każdy zainteresowany, który ukończył 13 rok

życia z zastrzeżeniem §9.

 

 

§9

Zainteresowany małoletni o ograniczonej zdolności do czynności prawnych

może zostać wolontariuszem pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody

prawnego opiekuna.

 

 

§10

Osoba chętna do pracy w wolontariacie powinna zgłosić się do koordynatora

wolontariatu lub osoby przez niego lub Zarząd wyznaczonej.

 

 

§11

Kandydat przed wstąpieniem w kręgi wolontariatu jest zobowiązany do

wypełnienia ankiety.

 

  

 

§12

Umowa współpracy, zwana dalej ,,Porozumieniem o wykonywaniu świadczeń

wolontarystycznych” jest zawierana między wolontariuszem a koordynatorem

wolontariatu bądź osobą upoważnioną przez Zarząd do podpisywania takowych

umów w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z zastrzeżeniem

 

 

 

§13

W niektórych przypadkach, gdy praca wolontariusza jest krótkoterminowa

koordynator może w porozumieniu z Zarządem oraz kandydatem nie

podpisywać pisemnej umowy i działać na ustnym porozumieniu. Sytuacja taka

jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody kandydata, Zarządu oraz

koordynatora.

 

 

 

§14

W przypadku podpisywania umowy konieczne jest ukazanie dokumentu

tożsamości: dowód osobisty lub paszport. W przypadku osoby nieletniej

wymagana jest pisemna zgodna prawomocnego opiekuna oraz legitymacja

szkolna.

 

 

 

§15

Przed podpisaniem ww. umowy kandydat jest zobowiązany do zapoznania się

z Regulaminem Wolontariatu. Wszelkie niejasności wynikające z postanowień

Regulaminu kandydat jest proszony zgłaszać do koordynatora wolontariatu lub

innej osoby upoważnionej.

 

 

§16

Umowa jest podpisywana na określony okres czasu oraz na rodzaj

i zakres czynności.

 

 

 

  

Część B

,,Rozwiązanie umowy”

 

§17

 

Rozwiązanie umowy może nastąpić:

a. W każdej chwili na podstawie porozumienia stron

b. W każdej chwili w przypadku złamania postanowień umowy oraz prawa

przez jedną ze stron.

c. Po okresie ważności umowy

d. W przypadku wykonania wszystkich zadań i czynności ujętych w umowie

 

 

§17a

W przypadku rozwiązania umowy na podstawie porozumienia stron

wolontariuszowi przysługuje prawo do otrzymania zaświadczenia oraz opinii o

swojej pracy z adnotacją, o formie rozwiązania umowy. Taka forma rozwiązania

jest możliwa jedynie, gdy wolontariusz pracował zgodnie z Regulaminem

Wolontariatu i przestrzegał przepisów prawnych obowiązujących na terenie RP..

 

 

 

§17b

W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym za złamanie

postanowień regulaminu lub złamanie zasad i przepisów prawnych panujących

na terenie RP wolontariuszowi obowiązkowo zostaje wydane zaświadczenie

z negatywną opinią. W przypadku złamania prawa Fundacja ma obowiązek

powiadomić o powyższym fakcie organy takie jak Policja lub Prokuratura.

 

  

§17c i d

W przypadku rozwiązania umowy po okresie jej ważności lub zakresu,

wolontariuszowi zostaje wydane zaświadczenie z opinią.

 

  

§18

Wolontariuszowi przysługuje prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia

i opinii o wykonywaniu świadczeń woluntarystycznych w formie:

zaświadczenia, dyplomu.

 

Część C

,,Zasady pracy”

 

 

§19

Za pracę wykonywaną przez wolontariusza nie przysługuje wynagrodzenie

pieniężne z zastrzeżeniem §19

 

  

§20

Wolontariuszowi przysługiwać może wynagrodzenie rzeczowe w postaci

drobnych upominków od Fundacji takich jak: koszulka, breloczki, długopisy

itp. Zapis o takowej formie wynagrodzenia musi być koniecznie zawarty w

umowie. Koordynator może odmówić owego wynagrodzenia ustnie lub

pisemnie argumentując powód odmowy.

 

 

 

§21

Każdy wolontariusz powinien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych

wypadków NWW ( Następstw Nieszczęśliwych Wypadków).

 

 

 

§22

Wolontariusz, który ma pełnić określone funkcje np. w przychodniach lub

szpitalach obowiązkowo musi być ubezpieczony w ramach OC. Składkę OC

opłaca organizator tj. Fundacja.

 

 

 

§23

Każdy kandydat na wolontariusza oświadcza, iż podejmuje pracę by nieść

pomoc innym, nabywać wiedzę i nowe umiejętności oraz podejmuje ją

dobrowolnie.

 

 

 

 

 

Część D

,,Nadzór nad wolontariatem”

 

 

§24

Bezpośredni nadzór nad wolontariuszami pełni koordynator ds. wolontariatu

 

 

 

§25

Decyzję o przyjęciu wolontariusza podejmuje Zarząd Fundacji.

 

 

 

§26

Koordynator zobowiązuje się, że w swojej decyzji o przyjęciu lub ewentualnej

odmowie przyjęcia kandydata, kierować się będzie zasadami bezstronności.

 

 

  

§27

W przypadku, gdy praca w wolontariacie wiąże się z odbywaniem praktyk przez

studentów koordynator jest uprawniony z ramienia Zarządu Fundacji do

kontrolowania pracy wolontariusza, tj. sprawdzenia czy pojawia się on

w wyznaczonych miejscach o określonych porach i czy jego praca jest

pożyteczna.

  

 

 

§28

W przypadku, gdy koordynator nie jest w stanie podpisać pisemnej umowy

z kandydatem wyznacza do tego osobę z Zarządu Fundacji która znajduje się

najbliżej miejsca zamieszkania kandydata.

 

 
 

 

§29

Pomocnikiem terenowym koordynatora zostaje osoba, która jest członkiem

Zarządu Fundacji i zastępuje koordynatora w jego czynnościach na

określonym terenie- odległym od terenu zamieszkania głównego opiekuna

wolontariatu.

 

 

 

§30

Na podstawie §27 w przypadku złego sprawowania wolontariusza koordynator

lub pomocnik terenowy jest zobowiązany do poinformowania o powyższym

fakcie Zarząd Fundacji oraz do wystawienia negatywnej opinii odnośnie praktyk

w Fundacji.

 

 

 

§31

Koordynator jest zobowiązany do przeszkolenia nowoprzyjętego wolontariusza

na temat:

-Historii Fundacji

-Głównych celów statutowych

-Głównych celów wolontariatu

-Przedstawienie problematyki, którą zajmuje się fundacja,

 

 

§32

Szkolenie z zakresu BHP w danym miejscu pracy przeprowadza osoba, która ma

ukończony kurs BHP lub też osoba upoważniona z ramienia kierownika danej

placówki.

 

 

§33

Koordynator ds. wolontariatu działa na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,

poz. 873 z późn. zm.)

 

 

 

§34

Koordynator jest uprawniony do wyznaczania nowych celów wolontariuszowi.

Realizację każdego z nich zapisuje w tzw. karcie wolontariusza.

 

 

 

Część E

,,Zadania wolontariatu”

 

 

 

1. Pomoc Fundacji w przeprowadzaniu akcji marketingowych- roznoszenie

ulotek, rozklejanie plakatów

 

2. Pomoc Fundacji w organizowaniu warsztatów oraz innych spotkań

z zainteresowanymi pracą Fundacji- pomoc w wystroju sal,

organizacja poczęstunku itp.

 

3. Pomoc osobom chorym potrzebującym, biorącym udział w warsztatach i innych spotkaniach w przebraniu się, przyszykowaniu się do zajęć.

 

4. Pomoc doradcza dla zainteresowanych działalnością Fundacji.

 

5. Udział w imprezach charytatywnych organizowanych przez Fundację i

inne organizacje pozarządowe współpracujące z Fundacją „Będzie Dobrze”

 

6. W przypadku, gdy osobami i członkami warsztatów są dzieci- zabawa

oraz rozmowa.

 

 

  

 

 

Część F

,,Cele wolontariatu”

 

 

 

Podejmując pracę w wolontariacie Fundacji

„Będzie Dobrze” wolontariusz zobowiązuje się:

 

1. Dbać o mienie powierzone mu podczas pracy.

 

2. Swoją postawą reprezentować godnie samego siebie oraz Fundację.

 

3. Podnosić swoją wiedzę oraz umiejętności wynikającą z powierzanych

zadań i czynności.

 

4. Swoim postępowaniem wyrażać chęć do pomocy drugiemu człowiekowi.

 

5. Wykazywać współczucie i wyrozumiałość dla ludzi chorych i starszych.

 

6. Zawsze służyć dobrą radą i pomocną dłonią.

 

7. Być czujnym na nieszczęście i krzywdę drugiego człowieka.

 

8. Za cel stawiać sobie uśmiech, radość drugiego człowieka a nie zysk

materialny.

 

9. Wyznaczać sobie własne cele, które wynikają z jego pasji.

 

10.Przekazywać wiedzę i umiejętności nabyte podczas pracy w Fundacji,

  

 

 

Rozdział III

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§35

Zarząd oraz Rada Zarządu Fundacji zastrzegają sobie prawo do zmiany

niniejszego regulaminu.

 

 

§36

Zmiana niniejszego regulaminu wymaga podpisania aneksu do umowy

wspomnianej w §12

Dołącz na facebooku

Współpracują z nami: